درباره اصغر دانش پژوه

  • اصغر دانش پژوه مترجم 1 بررسی
  • مترجم زبان انگلیسی

مرور کلی

من مترجم خوبی هستم

سابقه کار (1)

اطلاعات

  • دستمزد هر ساعت: 10,000,00T
  • امتیاز:
  • تجربیات: 2 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 1
  • کل درآمد: 20,000,00T
  • کشور : ایران